Användarvillkor

Senast uppdaterad 26 maj 2021.

Dessa användarvillkor ("villkor") utgör ett avtal mellan deltagare och Matchify AB (559379-1139), ett bolag bildat enligt svensk lag. Matchify AB tillhandahåller en plattform med syfte att koppla ihop deltagarna med företag. Dessa villkor reglerar användningen av plattformen och ska gälla för alla deltagare som använder den.

1 DEFINITIONER

1.1 För att undvika upprepningar följer nedan en lista på ord som har särskild betydelse i Villkoren.

"Matchify"

Matchify AB (559379-1139).

"Plattformen"

Den plattform som tillhandahålls av Matchify AB genom Webbplatsen."vi", "vår", "oss"

"Webbplatsen"

www.machify.se, "du", "din", "dig", "ditt"

"du", "din", "dig", "ditt"

Du som använder Matchifys tjänster.

"Användare", "Användaren"

Den person som använder Matchifys tjänster som deltagare eller som personal.

"Besökare"

Den fysiska eller juridiska person som besöker matchify.se

"Plattform"

Den plattform vi tillhandahåller i enlighet med Villkoren, inklusive men inte begränsad till vår webbplats, som för närvarande tillhandahålls på matchify.se

"Personal"

Den fysiska eller juridiska person som använder plattformen för att hantera sina deltagare.

"Profil"

Deltagarens profilsida.

"Villkoren"

Dessa användarvillkor.

Machify och deltagare kan även hänvisas till individuellt som "Part" och kollektivt som "Parter".

2 GODKÄNNANDE AV VILLKOR

2.1 Före användning av våra tjänster som tillhandahålls via plattformen måste deltagaren ha läst, förstått och accepterat villkoren. Genom att kryssa i "Jag accepterar"-rutan under kontoanmälan accepterar deltagaren att strikt följa villkoren och vara juridiskt bunden till villkoren i relation till oss.

2.2 Deltagaren som skapar kontot och/eller använder plattformen på uppdrag av Matchifys representerar och garanterar att de har full behörighet att juridiskt binda deltagaren till Villkoren och att strikt följa Villkoren när Plattformen används.

2.3 Om deltagaren inte godkänner Villkoren eller någon uppdaterad version av det, får deltagaren inte använda Plattformen.

2.4 Deltagaren kan när som helst få tillgång till den senaste versionen av dessa Villkor på Plattformen.

3 KONTOSKAPANDE

3.1 För att få tillgång till Plattformen behöver deltagaren skapa ett konto.

3.2 Plattformens syfte är att underlätta kopplingen och samspelet mellan deltagaren och Matchifys. Deltagaren är ansvarig för att tillhandahålla korrekt, aktuell och fullständig information i samband med registreringen. Deltagaren bekräftar att de angivna kontouppgifterna är sanna och korrekta och att Deltagaren, när det är nödvändigt, uppdaterar sina kontouppgifter så att de förblir sanna och korrekta.

3.3 Deltagaren är ensam ansvarig för att upprätthålla sekretess för inloggningsinformation. Vi har inte något ansvar för någon obehörig användning av Deltagarens konto.

4 ANVÄNDNING AV PLATTFORMEN

4.1 Plattformens syfte är att koppla samman Deltagaren och Matchifys genom att vägleda bägge parter till rätt beslut.

4.2 Deltagaren kan skapa och hantera sitt konto samt skapa och redigera sitt CV.

4.3 Deltagaren åtar sig att använda Plattformen i enlighet med gällande lag och lagstiftning och får inte använda Plattformen på något sätt som orsakar oss eller någon tredje part skada. Vidare är Deltagaren ansvarig för sitt konto och kommunikationen gentemot Matchifys.

4.4 Deltagaren får inte använda Plattformen för att kommunicera eller publicera information (inklusive men inte begränsat till Deltagaren innehåll) som kränker personer eller företag, eller deras rättigheter (upphovsrätt, varumärke eller annan immateriell rättighet), information som kan bryta mot integriteten hos en person, skrämma eller förolämpa en annan person, information som kan uppmana kriminella handlingar eller innehålla material som inte är tillåtet enligt gällande lagar eller regler (till exempel diskriminering och/eller rashets).

4.5 Om Deltagaren innehåll innehåller personuppgifter är Deltagaren ansvarig för att samla in samtycke av dessa personer innan hen skickar dess innehåll till Plattformen.

5 AVGIFTER OCH BETALNING

5.1 Deltagaren kan kostnadsfritt skapa ett konto genom att fullfölja sin registrering på Plattformen. Att använda Plattformen är kostnadsfritt för Deltagaren.

6 LICENSAVTAL FRÅN DELTAGARNA

6.1 När Deltagaren laddar upp eller publicerar Deltagarens innehåll på plattformen, ger Deltagaren oss en global, icke-exklusiv, royalty-fri rätt att använda, publicera, modifiera, förbereda derivatverk från, göra allmänheten tillgänglig och visa Deltagarens innehåll, så länge som Deltagaren har ett konto hos oss.

7 GARANTI

7.1 Deltagaren garanterar att Deltagarens innehåll är fri från tredje parts beroenden eller rättigheter från tredje part och att Deltagaren har rätt att bevilja oss licensen enligt definitionen i Villkoren. Deltagaren garanterar följaktligen att vår användning av Deltagarens innehåll inte kommer att kränka någon tredje parts immateriella rättigheter.

7.2 Deltagaren garanterar att Deltagarens innehåll överensstämmer med Villkoren och alla tillämpliga lagar och förordningar.

7.3 Om Deltagaren anmäls eller på annat sätt får kännedom om några fordringar relaterade till ovannämnda garantier, ska Deltagaren omedelbart informera oss och hjälpa oss i alla åtgärder som vi anser lämpliga.

8 SEKRETESS

8.1 Vi är engagerade i att upprätthålla integriteten och säkerheten i personuppgifter. Personuppgifter som lämnas till oss behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy och personuppgiftslagen (1998: 204) (Swe: Personuppgiftslagen) eller Allmänna dataskyddsförordningen GDPR (EU 2016/679), beroende på vad som är tillämpligt.

9 VARAKTIGHET OCH UPPSÄGNING

9.1 Dessa villkor träder i kraft när Deltagaren registrerar ett konto och gäller tills vidare. Deltagaren kan när som helst säga upp kontot, vilket innebär att Deltagarens rätt att använda Plattformen upphör med 30 dagars skriftlig uppsägning, om inte annat avtalas skriftligen med oss. Villkoren gäller tills Deltagarens konto har stängts. Information om hur man stänger kontot finns på plattformen.

9.3 Vi förbehåller oss rätten att, enligt eget gottfinnande, säga upp Deltagarens konto och rätten att använda Plattformen utan något ansvar ekonomiskt eller på annat sätt i förhållande till Deltagaren.

9.4 Om Deltagarens konto avslutas kan vi efter eget gottfinnande ta bort all information, Deltagarens innehåll och allt annat innehåll som gäller Deltagaren användning av Plattformen.

10 INGEN GARANTI

10.1 PLATTFORMEN OCH ALLT INNEHÅLL, INNEHÅLLET OCH ÅTGÄRD TILLGÄNGLIGT MED PLATTFORMEN, INKLUSIVE TEXT, GRAFIK, INFORMATION, LÄNKAR ELLER öVRIGA ARTIKLAR LEVERERAS "SOM ÄR" OCH "SOM ÄR TILLGÄNGLIG".

10.2 VI GER INTE NÅGRA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGT ELLER UNDERFöRSTÅTT, FöR PLATTFORMEN, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL PLATTFORMENS TILLGÄNGLIGHET. VI GARANTERAR INTE NOGGRANNHET, FULLSTÄNDIGHET ELLER ANVÄNDBARHET AV NÅGON INFORMATION ELLER INNEHÅLL SOM TILLHANDAHÅLLS GENOM PLATTFORMEN. VI GARANTERAR INTE ATT DELTAGARENS ANVÄNDNING AV PLATTFORMEN KOMMER ATT VARA SÄKER, OAVBRUTEN, ALLTID TILLGÄNGLIG, FELFRI, ELLER KOMMER ATT MöTA DELTAGARNAS KRAV, ELLER ATT NÅGRA SKADOR PÅ PLATTFORMEN KOMMER ATT KORRIGERAS.

11 BEGRÄNSNING AV ANSVAR

11.1 VI SKALL INTE HÅLLAS ANSVARIGA OCH VI FRÅNSÄGER OSS UTTRYCKLIGT ANSVARET HÄRIGENOM FöR ALLA KRAV, ELLER SKADOR DIREKT ELLER INDIREKT, AV ALLA SLAG OCH NATUR SOM HÄRRöR FRÅN ELLER SOM PÅ NÅGOT SÄTT HAR KOPPLING TILL PLATTFORMEN. DELTAGAREN INSTÄMMER UTTRYCKLIGEN ATT HÅLLA OSS OANSVARIGA FöR NÅGOT KRAV, KONTROVERSER ELLER SKADOR SOM KAN UPPSTÅ FRÅN NÅGON DISPYT MELLAN DELTAGAREN OCH NÅGON KUND ELLER TREDJE PART.

12 SKADEERSÄTTNING

12.1 DELTAGAREN INSTÄMMER TILL ATT ERSÄTTA, FöRSVARA, HÅLLA OSS OANSVARIGA FRÅN OCH MOT ALLA KRAV, FöRLUSTER, UTGIFTER, ELLER KRAV PÅ ANSVARSSKYLDIGHET, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL RIMLIGA OMBUD, AVGIFTER OCH KOSTNADER I SAMBAND MED NÅGOT KRAV SOM UPPSTÅR AV DELTAGARENS ANVÄNDNING AV PLATTFORMEN OCH/ELLER DELTAGARNAS BROTT MOT DESSA VILLKOR; INKLUSIVE OM DELTAGARNAS INNEHÅLL BRYTER MOT TREDJE PARTS IMMATERIELLA RÄTTIGHETER.

13 DIVERSE

13.1 Deltagarens CV får publiceras utanför plattformen, t.ex. i sociala medier och/eller relevanta webbplatser för dess egen nytta. Deltagaren instämmer i att vi får publicera landningssidan utanför Plattformen och att den innehåller nödvändiga rättigheter till innehållet för att ge oss rätten.

13.2 Vi förbehåller oss rätten att utan föregående meddelande och utan ersättning ta bort innehåll som vi finner obscena, innehållande olämpligt material och/eller på något annat sätt kan bryta mot villkoren, gällande lagar och förordningar och/eller kan strida mot andras immateriella rättigheter.

13.3 Vi förbehåller oss rätten att ändra villkoren när som helst efter eget gottfinnande. Vi meddelar Deltagaren via e-post 30 dagar i förväg om eventuella negativa förändringar träder i kraft. Deltagarens fortsatta användning av plattformen efter ett sådant meddelande utgör Deltagarens samtycke om de uppdaterade villkoren.

13.4 Deltagaren har inte rätt att överföra eller överlåta några rättigheter eller skyldigheter enligt villkoren utan föregående skriftligt samtycke från oss, om inte uttryckligen tillåtet enligt villkoren.

13.5 Vi har rätt, utan föregående godkännande, att tilldela Villkoren till ett annat företag i samma företagsgrupp som Matchifys eller en tredje part i samband med överföring av alla eller väsentligen alla Matchifys tillgångar.

13.6 Om någon del, term eller bestämmelse i Villkoren anses vara olaglig eller oförklarlig, kommer inte giltigheten av resten av Villkoren att påverkas. Eventuella utelämnande av oss för att verkställa våra rättigheter enligt villkoren ska inte betraktas som ett upphävande av sådana rättigheter. Det är uttryckligen förstått att alla bestämmelser om ansvarsbegränsningar och ersättningar kvarstår i full kraft och ska överleva borttagning av Deltagarens konto.

13.7 Villkoren utgör hela avtalet mellan Deltagaren och oss om alla frågor som Villkoren avser. Om Deltagaren har ett separat avtal med oss angående våra tjänster ska emellertid villkoret för ett sådant avtal överträffa dessa Villkor vid motsägelser.

14 TILLÄMPNINGSRÄTT OCH MÖTESPLATS

14.1 Dessa Villkor ska tolkas i enlighet med och regleras av Sveriges lagar, utan hänsyn till dess lagkonflikt.

14.2 Eventuell tvist, kontrovers eller anspråk som härrör från eller i samband med dessa Villkor skall slutgiltigt avgöras av svenska domstolar, med Stockholms tingsrätt som förstainstansrätten.

15 KONTAKTINFORMATION

15.1 Om Deltagaren har några frågor angående Villkoren, eller någon fråga, klagomål eller anspråk, kontakta oss på:

Matchify AB, org.nr 559379-1139.

Läs vår integritetspolicy.